Viešosios įstaigos VISOS LIETUVOS VAIKAI misija – padėti našlaičiams, vaikams, likusiems be tėvų globos, socialiai remtinoms šeimoms, vienišiems pagyvenusiems asmenims ir savo kompetencijos ribose ginti jų teises.

Vis dar sudėtinga Lietuvos socialinė padėtis, atsainus visuomenės požiūris į vaikystę ir senatvę, šiandienai aktualios skurdo ir kitos socialinės problemos savaime padiktavo VšĮ VISOS LIETUVOS VAIKAI veiklos turinį. Įstaigos veikla vykdoma per tęstines bei tarpusavyje susijusias programas.

PAMIŠKĖS SODYBOS programa

PAMIŠKĖS SODYBOS programa apima du projektus – Ekologinę žemės ūkio Vaikų sodybą ir TĖVO STANISLOVO VARDO SUAUGUSIŲJŲ SODYBĄ, esančias vienoje teritorijoje vadinamoje Pamiškės sodyba (Koncepto kaime, Elektrėnų savivaldybė)

PARAMOS NAMAI

Gaunama parama, aukos (drabužiai, avalynė, maistas, buities reikmenys, spauda) už dyką išdalinama PARAMOS NAMUOSE. Dėmesio nestinga ir daugiavaikėms šeimoms, ir skurstantiems  suaugusiems – jie gauna drabužių, avalynės, antklodžių, patalynės. Reikalui esant suteikiamos teisinės konsultacijos, padedama įsigyti asmens dokumentus.

Dalis paramos, kaip labdara, paskirstoma ir to prašančioms kitoms organizacijoms.

VAIKAI IR ARTIMIEJI

Pagrindinis šios programos tikslas – sugrąžinti tėvus vaikams, vaikus tėvams. Visiems mūsų laikinai ar pastoviai globojamiems vaikams sudaromos sąlygos matytis su tėvais (jei yra) ar giminaičiais. Įgyvendindami programą “Vaikai ir artimieji”, raginame tėvus, mamas, senelius kartu pabūti su vaikais, kad nebūtų prarastas abipusis emocinis ryšys. Globojamas vaikas periodiškai po kelias dienas VAIKŲ SODYBOJE gali pagyventi su savo artimaisiais, kurie būdami kartu su savo vaiku turi galimybę savanoriškai prisidėti prie namų ruošos ar ūkio darbų.

VAIKŲ VASAROS POILSIO STOVYKLA

Viena iš veiklos sričių yra rūpinimasis vaikų poilsiu, sveikata. Siekiant užkirsti kelią vaikų valkatavimui, elgetavimui, nusikalstamai veiklai, sudaryti sąlygas vaikams pakeisti aplinką ir praplėsti akiratį, atstatyti fizinę ir psichinę sveikatą, organizuojamos vasaros poilsio stovyklos.

Vasaros stovyklų veikla yra įvairi, apimanti keletą vaikų poilsio organizavimo būdų, kurie derinami tarpusavyje, keičiant vaikų buvimo vietą pamainomis.

Dalyvauja:
vaikai, pastoviai gyvenantys VAIKŲ SODYBOJE;
skurstančių šeimų vaikai;
daugiavaikių šeimų vaikai;
vaikai iš valstybinių globos namų;
globojami vaikai ir paaugliai iš užsienio šalių.

Kartu su skautų organizacijos atstovais organizuojamoje stovykloje vaikai keliauja į turistinius žygius, mokomi jodinėti, susipažįsta su skautiško gyvenimo principais.
Į  organizuojamą vasaros stovyklą Koncepto kaime daugiausia atvyksta vaikai iš didmiesčių bei užsienio šalių susipažinti su kaimui būdingu gyvenimu, taip pat čia organizuojamos meninės pakraipos vaikų ir jaunimo stovyklos.
Sudaromos galimybės vaikams pabūti ir organizuojamoje stovykloje prie jūros.
Be to,  mūsų globojami vaikai, panašia veikla užsiimančių organizacijų kvietimu, vyksta atostogauti į užsienio šalis.