logo

Viešosios įstaigos VISOS LIETUVOS VAIKAI misija – padėti našlaičiams, vaikams, likusiems be tėvų globos, socialiai remtinoms šeimoms, vienišiems seneliams ir savo kompetencijos ribose ginti jų teises.

Mūsų vaikai

Į VšĮ VISOS LIETUVOS VAIKAI globą (rūpybą) patenkančių vaikų gyvenimo istorijos yra labai įvairios. Vieni vaikai atėjo patys iš namų ar tiesiai iš gatvės, nes tėvai jais nesirūpina, vartoja narkotikus, girtuokliauja. Kitus vaikus tėvų paliktus likimo valiai, paliegusius, pasimetusius atveža Vaiko teisių apsaugos skyriai. Dar kitų vaikų tėvai sėdi kalėjime arba yra mirę. Taip pat ateina asocialių šeimų vaikai, kuriems tiesiog norisi valgyti, šilčiau apsirengti ar pasikeisti suplyšusius drabužius. „Teta“ Elena (įkūrėja ir valdybos pirmininkė), „teta“ Beata (direktorė) ir kiti darbuotojai bei savanoriai net kebliausioje situacijoje visada randa išeitį, kaip pagelbėti likimo nuskriaustam vaikui ar jo artimam suaugusiajam ir niekada neatsisako padėti. Šiuo metu VAIKŲ SODYBOJE gyvena 26 vaikai. Čia laikiną prieglobstį randa ir vienišos motinos su kūdikiais, kurios tiesiog yra niekam nereikalingos, neturi kur gyventi.

Įstaiga, siekdama savo tikslų, vykdo šią veiklą:

– teikia bendrąsias socialines paslaugas (informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, maitinimo organizavimas, aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne, transporto organizavimas, sociokultūrinės paslaugos ir kitos bendrosios socialinės paslaugos) socialinės rizikos asmenims, vaikus globojančioms šeimoms, suaugusiems asmenims su negalia bei senyvo amžiaus asmenims;

– teikia socialinės priežiūros paslaugas (pagalba į namus, socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas, apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose, laikinas apnakvindinimas, intensyvi krizių įveikimo pagalba) socialinės rizikos asmenims ir jų šeimoms;

– teikia socialinės globos (rūpybos) paslaugas:

  • trumpalaikę / ilgalaikę socialinę globą (rūpybą) vaikams, laikinai likusiems be tėvų globos, socialinės rizikos vaikams ir be tėvų globos likusiems vaikams, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) socialinės globos namuose – Vaikų sodyboje;
  • trumpalaikę / ilgalaikę socialinę globą (rūpybą), suaugusiems asmenims su negalia bei senyvo amžiaus asmenims socialinės globos namuose – Tėvo Stanislovo vardo suaugusiųjų sodyboje;

– teikia pagalbą patyrusioms krizę jaunoms šeimoms, vienišomis motinoms, įkuria motinų klubą;

– padeda surasti prižiūrimų, globojamų asmenų artimuosius, skatina jų tarpusavio ryšių palaikymą;

– organizuoja paramos ir labdaros teikimą įstatymų nustatyta tvarka fiziniams (socialiai remtiniems žmonėms, daugiavaikėms šeimoms, kt.) ir juridiniams asmenims;

– rūpinasi vaikų ir suaugusių asmenų laisvalaikio užimtumu:

– organizuoja vaikų ir jaunimo vasaros poilsio bei kūrybines stovyklas;

– moko tradicinių amatų, rengia kūrybinius užsiėmimus;

– organizuoja parodas, ekskursijas, sporto žaidimus, kūrybinius pasirodymus ir konkursus;

– samdo savo veiklos vykdymui socialiai pažeidžiamus asmenis, kad šie galėtų integruotis į visuomenę ir darbo rinką.

VšĮ VISOS LIETUVOS VAIKAI  veiklos finansavimą sudaro:

1. Kiekvienam vaikui gaunamos fiksuotos globos (rūpybos) išmokos iš valstybės biudžeto;
2. Išmokos pagal globos (rūpybos) paslaugų finansavimo sutartis iš savivaldybių, kurių vaikus globojame, biudžetų;
3. Fizinių, juridinių asmenų iš Lietuvos ir užsienio finansinė bei materialinė parama, aukos;
4. Finansinės pajamos iš socialinės įstaigos veiklos;
5. Finansinės pajamos iš komercinės-ūkinės įstaigos veiklos;
6. Pajamos natūra iš įstaigos ūkio (pienas, pieno produktai, naminių gyvulių ir paukščių mėsa, kiaušiniai, daržovės, vaisiai, uogos, vaistažolės).